دکتر مهدی فرزاد کیا

دکتر مهدی فرزادکیا یکی از اساتید فعال بهداشت محیط و رییس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشند و از ایشان مقالات و آثار زیادی بر جا مانده است.

 

مدرک تحصیلی:دکترای بهداشت محیط

رتبه علمیاستاد

ایشان دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط را در سال 1377 از دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت داشته اند و در حال حاضر استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه ایران و  عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته مهندسی بهداشت محیط  بوده و ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران زا بر عهده دارند

سمت های قبلی این استاد بزرگوار :معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه ایران ،معاون پشتیبانی دانشکده بهداشت ،معاون آموزشی دانشجویی دانشکده بهداشت و ....

 

گزیده ای از ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﻲ  ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر تا سال 92

-         ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ 1 ﺛﺎﺑﺖ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻬﺮان  1377 ﺳﺎل ، 2 ﺷﻤﺎره ، ﺗﻬﺮان  اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 

  - ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب 2 ﺷﻬﺮي وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ 34 ﺷﻤﺎره ، ﺗﻬﺮان  آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  1378 ﺳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻓﺎﺿﻼب

 -  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد 3 ﻟﺠﻦ در ﭼﻬﺎر ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻬﺮان  -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﻫﻤﺪان  -ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت  2 ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره  ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺪان  1381ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

 -  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ در ﺗﺼﻔﻴﻪ 4 ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي دام  -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد -ﺳﺎل  وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 1 ﻳﺎزدﻫﻢ ، ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره   1382ﺑﻬﺎر  -4

-         ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺎﺿﻢ ﻫﻮازي در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﺠﻦ 5 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺮﻛﺎن -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﻫﻤﺪان  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت   1382ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻫﻤﺪان 

  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ,ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 6 ﺷﻴﺮاﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ    ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎي   ﻛﺸﻮر 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ,ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ,  1383 ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ,ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

-         ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺠﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ 7 ﺳﺮﻛﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ   1380ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﺳﺎل   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﻣﺎزﻧﺪران   ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ,ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﮕﺎه ,داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران -ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره   1384ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  , 47

-        ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻻﮔﻮﻧﻬﺎي ﻫﻮادﻫﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ 8 ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﻫﻤﺪان   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   اﺻﻔﻬﺎن  - ﭘﮋوﻫﺸﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴ ﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب،   1384ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -54 ﺷﻤﺎره

-         اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ 9 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﺗﻴﻪ ﺳﺎزان ﻫﻤﺪان ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ    ﭘﮋوﻫﺸﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب، آب و ﻓﺎﺿﻼب  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴ ﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب،   1386ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -64 ﺷﻤﺎره

-        ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ آﻫﻚ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، 10 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻏﺮب اﻫﻮاز    ﭘﮋوﻫﺸﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب، آب و ﻓﺎﺿﻼب  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴ ﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب، 3    68ﺷﻤﺎره   1387زﻣﺴﺘﺎن

-         ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 11 ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﺻﻔﻬﺎن    داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   زاﻫﺪان   ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻃﺒﻴﺐ ﺷﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ زاﻫﺪان   1387

-         ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﻳﺎ رﺳﻮب ﮔﺬاري آب 12 آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻬﺮ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﻲ       داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن   87 ﭘﺎﻳﻴﺰ

-        اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺟﻮش 13 ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻓﺮآوري ﻧﺎﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ در ﻳﻚ ﺷﻬﺮ در    1387ﺳﺎل  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   اﻳﺮان   ،1، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳﺮان ، دوره   1388ﺑﻬﺎر

-         ﺣﺬف ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل از ﻓﺎﺿﻼب و 14 ﺗﺠﺰﻳﻪ آن در ﺧﺎك ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺷﺪه از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺗﻬﺮان   ﺳﻼﻣﺖ وﻣﺤﻴﻂ  - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ    88 ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان  -ﺑﻬﺎر  

-        ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي در 15 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺧﻤﻴﻦ و ﺗﻬﺮان 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺗﻬﺮان   ﺳﻼﻣﺖ وﻣﺤﻴﻂ  - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ  88ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ

-        ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل ﺗﺠﺰﻳﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﻳﻦ در ﺧﺎك 16  SPﻫﺎي آﻟﻮده ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺗﻬﺮان  ﺳﻼﻣﺖ وﻣﺤﻴﻂ  - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ  88ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﻴﺰ

-        ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺬف ﭘﺮوﭘﻠﻴﻦ در ﻳﻚ راﻛﺘﻮر 17 ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ   داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   زﻧﺠﺎن  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و   88 ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ زﻧﺠﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ

-        ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ راﻛﺘﻮر ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ 18 و ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  )ﺗﻬﺮان  (ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ    88 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

-        ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺬف ﭘﺮوﭘﻠﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل در 19 ﻳﻚ راﻛﺘﻮر ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل داراي ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺎﮔﻮﭼﻲ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺳﻤﻨﺎن  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻮﻣﺶ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم   88 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن  ﭘﺎﻳﻴﺰ

-         ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎي 20 ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮﻋﻠﻲ(  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  )ﺗﻬﺮان  (دوره ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ    88 ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر، زﻣﺴﺘﺎن

-         ،4، ﺷﻤﺎره 6  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳﺮان ، دوره 21    ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا 1387ﺳﺎل  ﭘﺰﺷﻜﻲ   اﻳﺮان    1388زﻣﺴﺘﺎن

-        ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب 22 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   اﻳﺮان 

 ،4، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳﺮان ، دوره   1388زﻣﺴﺘﺎن

-        ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 23 ﭘﺰﺷﻜﻲ   اﻳﺮان 

 ،4، ﺷﻤﺎره 6ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳﺮان ، دوره   1388زﻣﺴﺘﺎن

  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮوﭘﻠﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل 24 در راﻛﺘﻮر ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل  ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻘﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 

 ﭘﮋوﻫﺸﻲ آب و ﻓﺎﺿﻼب، آب و ﻓﺎﺿﻼب  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴ ﻦ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب،    89 ، ﺳﺎل 73ﺷﻤﺎره

-         ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮﺟﻮد 25 در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺧﻤﻴﻦ و ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل   1387وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن 

ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره    1389، ﺑﻬﺎر 1

-        ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ   ﺑﻪ 26 وﺳﻴﻠﻪ راﻛﺘﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻤﻲ   

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺗﻬﺮان 

ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ      1389ﺑﻬﺎر  1 ﺷﻤﺎره  -8 :دوره

-         ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد 27 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ آﺑﺎدان                                                          داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ  )ﺗﻬﺮان  (

  دوره ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ    89 دوازدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره دو، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

-        ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 28 ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻗﻢ       

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺗﻬﺮان 

ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ    1389ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2 ﺷﻤﺎره  -8 :دوره

  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺻﻼح 29 زﻳﺴﺘﻲ  ﺧﺎك آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﻳﻦ 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺑﻮﺷﻬﺮ ، ﺑﻬﺎر 1 ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮب   90

-  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي 30 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻛﺮج   

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺗﻬﺮان ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳﺮان ،     1390ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

-      ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﺪ 31  1388ﻓﺎﺻﻞ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻛﺮج در ﺳﺎل  

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺗﻬﺮان 

ﺳﻼﻣﺖ وﻣﺤﻴﻂ  - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ   1390ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎل زﻣﺴﺘﺎن

-         ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اردﺑﻴﻞ 325  

آﻫﻦ و اﺳﺘﻴﻞ ﺑﺮ روي ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ت ﻧﻔﺘﻲ از آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ   ﭘﺰﺷﻜﻲ  اردﺑﻴﻞ    1390ﭘﺎﻳﻴﺰ

-         ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ دﻓﻨﻲ، ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي، 33 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺧﻤﻴﻦ و ﺗﻬﺮان  

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 

  - ﺳﺎل 50 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻤﺎره  1390

 -  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺬف 34 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻓﻨﻠﻲ از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي آﺑﻲ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﺎدل و ﺳﻴﻨﺘﻴﻚ 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺗﻬﺮان  ﺳﻼﻣﺖ وﻣﺤﻴﻂ  - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﻤﻦ  1391ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎر

-   ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 35 ﻧﺸﺖ و ﺟﺬب ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺧﺎك ﺷﻨﻲ رﺳﻲ ﻟﻮﻣﻲ 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺳﺒﺰوار ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ  - داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ     1391 ﺳﺒﺰوار  -ﭘﺎﻳﻴﺰ

-   ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي 36 ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻬﺮان  

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ  

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   91 ﻗﺰوﻳﻦ زﻣﺴﺘﺎن

-  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ 37 ﻓﻨﺘﻮن در ﻛﺎﻫﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ از ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ   

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك 

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراك    91 آذر

-   ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺪارس 38 -90 اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ   1389 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران 

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران    91 آذر

-    ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻧﻌﻘﺎد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  اﻧﻌﻘﺎد 39 اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه دام 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺗﻬﺮان ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ   1391 اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ  -ﭘﺎﻳﻴﺰ

 -4 -ﻛﻠﻮﻓﻨﻞ و 2  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻋﻤﻠﻜﺮد 40 ﻛﻠﺮوﻓﻨﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ 

  1391 ﻃﻠﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد  داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد- ﭘﺎﻳﻴﺰ

-   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﺷﻮري ﺑﺮ ﺣﺬف 41 ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﻳﻦ از ﺧﺎك آﻟﻮده 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺗﻬﺮان 

ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ - ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ   1391 زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ

-  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در 42 ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﺎل ﻫﺎي 1389 -90 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ   ﺗﻬﺮان 

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎر اﻳﺮان ،      1391 زﻣﺴﺘﺎن ، 4 ﺷﻤﺎره ، 9دوره6  

-        ﺑﺮرﺳﻲ راﻧﺪﻣﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ ﺣﺬف 43 ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﻧﻴﺰار زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮ ﻳﺰد 

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  اردﺑﻴﻞ 

-        ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  - ﺳﺎل   1392 ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره اول، ﺑﻬﺎر

-           ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻧﻴﺰار ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺮ 44 ﺳﻄﺤﻲ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ  ﻃﻠﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻳﺰد1392 داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻳﺰد

دانلود رزومه کامل آقای دکتر فرزاد کیا ( کلیک نمایید)

 

آدرس ایمیل:این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید    

در صورتی که اطلاعات بیشتری از این استاد بزرگوار در دست دارید لطفاً به آدرس انجمن علمی بهداشت محیط شعبه گیلان ارسال نمایید.(این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید)

گردآوری انجمن علمی بهداشت محیط شعبه گیلان

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تصویر بالا را در کادر زیر وارد نمایید. در صورتی که عبارت خوانا نیست اینجا کلیک کنید

انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شاخه گیلان) در نظر دارد همایش‌ها و برنامه‌های آتی خود را با مشارکت حامیان مالی برگزار نماید. لذا این انجمن، از کلیه صنایع و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات معتبر فعال در زمینه بهداشت محیط، محیط زیست دعوت می‌نماید پیشنهادات خود را از طریق ایمیل guilaniaeh@gmail.com  ارسال نمایند.

تقویم بهداشت محیط

2 فروردین: روز جهانی آب

15 خرداد: روزجهانی‌محیط زیست

4 مهر: روز جهانی بهداشت محیط

29 دی: روز جهانی هوای پاک

تمام حقوق مادی و معنوی سایت انجمن علمی بهداشت محیط ایران شعبه گیلان محفوظ است