دکتر میترا غلامی

 

دكتر ميترا غلامي

دكتري:(Ph.D) مهندسي بهداشت محيط

مرتبه علمی: دانشيار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران

دکتر میترا غلامی در سال 1344 در ایران متولد شد. این استاد بزرگوار در سال 1381 موفق به اخذ مدرک دکتری (PHD) از دانشگاه علومپزشكيتهران، دانشكده بهداشت گردیدند.

مدارک قبلی ایشان:

كارشناسيارشد:(M.Sc) مهندسي بهداشتمحيط- دانشگاهعلومپزشكيتهران،دانشكدهبهداشت

كارشناسي:(B.Sc) مهندسي بهداشتمحيطدانشگاهعلومپزشكيتهران،دانشكدهبهداشت

ایشان در سال 2003 موفق به کسب رتبه سوم بهداشت عمومی در جشنواره رازی گردیدند. ایشان بیش از 30 پروژه تحقیقاتی و بیش از 80 مقاله تا کنون داشته اند. حوزه اصلی مطالعه ایشان در زمینه مدیریت فاضلاب صنعتی، فرایند های غشایی، تصفیه آب و فاضلاب، شیمی و فرایند های آن و میکروبیولوژی محیطی می باشد.

 دکتر غلامی عضوکميتهتدويناستانداردهایميکروبیوکميتهتدويناستانداردهایشيميايیموسسهاستانداردوتحقيقاتصنعتی ايران

عضو کميتهآبمرکزسلامتو محيط کار، کميته ارزشيابی دانشگاه و دانشکده

 سرپرستآزمايشگاههایميکروبيولوژیآبوفاضلاب،شيميايیآبوفاضلاب، هيدروليک ، مديرگروهمهندسیبهداشتمحيط ازسال1385تاسال1390

رييسکميتهفنیISIRI/TC147/SCI,SC4 موسسهاستانداردوتحقيقاتصنعتیايران،

عضوکميتهفنیISIRI/TC147/SCI,SC6 موسسهاستانداردوتحقيقاتصنعتیايران نیز می باشند.

 

بخشی از فعالیت های این استاد پر تلاش:

تجربياتومهارتها

)1 شركت مهندسي مشاور فرپاك،ازسال5128 5124 به عنوان كارشناس طراحي فرايند. مسئوليت: طراحي سيستم انتقال-وتوزيع آب روستاهاي سيستان و بلوچستان

)2 5159 ،عضوهيئت علمي- دانشگاه علومپ زشكي شهركرد،دانشكده بهداشت،5156

)3 دانشگاه علوم پزشكي زنجان،دانشكده بهداشت،5156 5151 ،عضوهيئت علمي-

)4 راه اندازي رشته مهندسیب هداشت محيط در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد و زنجان

)5 تجهيزآزمايشگاههايبهداشتمحيطدردانشگاهعلومپزشكيشهركردوزنجان

)6 دانشگاهعلومپزشكيايران،دانشكدهبهداشت،ازسال5151 تاكنون،عضوهيئتعلمي

)7 همکاریدرراهاندازیدورهکارشناسیارشد) MSc ( رشتهمهندسیبهداشتمحيط2

)8 همکاریدرراهاندازیدورهدکتری) PhD ( رشتهمهندسیبهداشتمحيط

)9 همکاریدرراهاندازیدورهMPH) ( بهداشتمحيطوسلامتشهری

)11 . مديرگروهمهندسیبهداشتمحيطدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیايران،ازسال5181 تا5184

)11 . معاوندانشجويیدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیتهرانازسال5184 تا5146

)12 . مديرگروهمهندسیبهداشتمحيطدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیايرانازسال5146

فعاليتهايآموزشي

5 تدريسدروسمربوطبهآب،فاضلابوآلودگيهوابرايدورههايكارشناسيرشتهبهداشتمحيطدردانشگاههاي-

زنجان،شهركردوايران

6 تدريسدروسطراحیتصفيهخانهفاضلاب،زبانتخصصی،مديريتفاضلابصنعتیبرایدورههایکارشناسی-

ارشدمهندسیبهداشتمحيطدرگروهمهندسیبهداشتمحيطدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیايران

1 استادراهنمایپاياننامه،پروژهوکارآموزیبرایدورههایکارشناسیارشدمهندسیبهداشتمحيطدرگروه-

مهندسیبهداشتمحيطدانشکدهبهداشتدردانشگاهعلومپزشکیايران

9 تدريسدروسميکروبيولوژیپيشرفته،مديريتموادزائدخطرناک،روشهاینوينتصفيهفاضلاببرایدورههای-

PhD مهندسیبهداشتمحيطدردرگروهمهندسیبهداشتمحيطدانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیايران

فعاليتهايتحقيقاتي

)5 كسبرتبهسومدرگروهعلومبهداشتيازجشنوارهرازي

)6 معرفيبهعنوانپژوهشگرنمونهدردانشگاهعلومپزشكيايران

)1 بررسيتصفيهخانهفاضلابشهركاكباتانباتأكيدبرفيلتراسيونپساب

)1 بررسیآلودگیناشیازموادزائدجامدوفاضلابصنعتیکارخانهسربورویزنجان) تاثيرآنرویمنابعآبهای

سطحیوزيرزمينی)کارگروهی(،5151

)1 تعيينآلودگیهوایناشیازکارخانجاتسربورویزنجان)کمیوکيفی( )کارگروهی(،5151

)6 . تعيينفاكتورانتشاردركارخانهرويزنجان) كارگروهي( ،5154

)5 . ارزيابياثراتتوسعهكارخانهرويزنجانبرمحيطزيست) كارگروهي(،5154

)8 ) اصلاحتصفيهخانهفاضلابكارخانهنساجيگردبافتابهر) 5158

)4 . طراحيتصفيهخانهفاضلابكارخانهنساجيرازي) كارگروهي(،5158

)59 . كاربردغشاءجهتحذفموادرنگزاازفاضلابصنايعنساجيايران،5181

)55 - . ارزيابيفرايندپودركربنفعاللجنفعالدرحذفموادرنگزاينساجي،5181

)56 . استفادهازفناوریاسمزمعکوسجهتحذفآرسنيکازآبآشاميدنی،5181

)51 بررسیبيماریهایقلبیريویمرتبطباآلودگیهوادرمناطقشهریوروستايیاستانتهرانوچهارمحال-

- . بختياریکارفرما: وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،5181

3

)51 . ارزيابیکيفيتآبسدمخزنیايلام،شناختمنابعآلودهکنندهورفتارسنجیآلايندهها،5181

)51 . استفادهازفنآوریاسمزمعکوسجهتحذفکرومازپسابصنايعآبکاری،5181

)56 . شورهزداييشيمياييازآبهايزيرزمينيتوسطاسيدسولفاميكوروي،5181

)55 بررسیعملکردراکتورFBASH )راکتورلجنفعالمخلوطلجنفعالبابسترثابت( درحذفپلیاتيلن

. گليکول،5186

)58 . مقايسهفنیواقتصادیتاثيرلجنفعالخشکشدهوجلبکسارگوسومدرحذفکرومازمحيطهایآبی،5186

)54 . توسعهفناوریاسمزمعکوسبرایحذفآنتیبيوتيکهاازپسابصنايعدارويی،5185

)69 . بررسيكارآييفرايندالكتروشيمياييجهتحذفمادهرنگزايراكتيوازمحيطآبي،5185

)65 ارزيابيعملكردتصفيهخانههايفاضلاببيمارستانهايتحتپوششدانشگاهعلومپزشکیايران،.5188

)66 ارزيابیکارايیسيستمممبرانبيوراکتور)راكتورزيستيغشايي(درتصفيهفاضلابهایصنعتيدارایCOD بالا،

.5188

)61 غيرفعالسازیباکتریهایاشرشياکلیوانتروکوکوسفکاليسبااستفادهازامواجمافوقصوت

. )اولتراسونيک(،5188

)61 بررسیحذفترکيباتBTX بااستفادهازنانوذراتآهنصفرواکسيدمسنشاندهشدهبررویکلينوپتيلوليت

اصلاحشدهايرانی

)61 بررسیکارايیفرايندتلفيقیاکسيداسيونفنتونوتصفيهبيولوژيکیدرحذفرنگآزوRemozol Black B

( RB-B . (ازفاضلابمصنوعی،5184

)62 بررسیکارآيیترکيبفرآيندهایتجزيهفتوکاتاليستیشيميايیرنگراکتيو) – RR45 (بااستفادهازفرآيندهای

UV\H2O2\ZnO . درفاضلابسنتتيک،5184

)65 مدلسازيسينتيكيحذفموادآليازفاضلابشهريدرسيستمتصفيهبهروش. نيزارمصنوعي،5184

)68 . نيتريفيکاسيون/ دنيتريفيکاسيونهمزماندريکراکتورتکمخزنیباسلکتورانوکسيکوبرگشتجريان،5184

)64 . بررسیفنآوريغشاینانوفيلتراسيونجهتحذفسربازپسابسنتتيک،5184

)19 بررسیکارايینانوفيلتراسيون) NF90 . ( درحذفکادميومازفاضلابسنتتيک،5184

)15 . بررسیمقايسهایکارايیفرايندهایبيوجذبوجذبسطحیدرحذفترکيباتفنلیازمحلولهایآبی،5149

)16 . حذفهمزماننوترينتتوسطراکتورتکمخزنیباسلکتورانوکسيکوبرگشتجريان،5149

)11 بررسیميزانفلزاتسنگين)سرب،رویوکادميوم( درآبشربروستاهایمجاورمنطقهصنعتیمعدنیانگوران

)سربوروي- . انگوراندرسال49 ارزيابیحذففلزاتسنگينموجودبهروشاسمزمعکوسخانگی،5149

)11 بررسیکيفيتمنابعآبشربشهرستانبويينزهرابااستفادهازروشGWQI .5149 ،

)11 . بررسیمقايسهایکارايیفرايندهایبيوجذبوجذبسطحیدرحذفترکيباتفنلیازمحلولهایآبی5149

)16 بررسیفرآيندنانوفتوکاتاليستینانوذراتاکسيدرویوپرتوفرابنفشدرحذفبنزنازهوایآلودهسنتتيک.5149

)15 کاربردفرآيندنانوفتوکاتاليستینانوذراتروی،دیاکسيدتيتانيوموپرتوفرابنفشدرحذفترکيباتBTEX از

. هوایآلودهسنتتيک،5149

)18 بررسیعملکردازنزنیکاتاليزوریهتروژنيکیباكاتاليستنانوذراتFe3O4 تثبيتشدهرویبسترکربنفعالدر

. حذففنلازپسابسنتتيک،5149

4

)14 بررسیکارايیفرايندالکتروشيميايیدرحذفآنتیبيوتيککليندامايسينازفاضلابسنتتيکبااستفادهازآندتيتانيوم

باپوششدیاکسيدتيتانيومودیاکسيدسيليکون) Ti/TiO2-SiO2 .5145،)

)19 ارزيابیمقايسهایعملکردونحوهمصرفانرژیدرسيستمهایتصفيهفاضلابشهریاستانآذربايجانغربی،

.5145

)15 تعيينكاراييفرآيندتلفيقینانوذراتاكسيدآهنصفردرحضورپراکسيدهيدروژن وامواج اولتراسونيک درحذف

. آنتیبيوتيکتينيدازولازمحيطهایمائی،5145

)16 کاربردبيدهایشيشهایاصلاحشدهباپوششليگاندهایگروهسولفونهجهتحذففلزاتسنگين)کادميوموسرب(

. ازمحلولهایآبی،5145

)11 ارزيابیکارايیفرايندالکترواکسيداسيونغشايیبااستفادهازالکترودتيتانيومباپوششهایکاتاليستیSnO2-Sb ،

IrO2 وIrO2-SnO2-Sb . درتصفيهتکميلیپسابتصفيهخانههایفاضلابصنعتدباغی،5146

)11 بررسیکارايیآنزيملکازآزادوتثبيتشدهروینانوسيليکایمتخلخلدرحذفآنتیبيوتيکهایسولفاناميدی

. سولفاتيازولوسولفامتوکسازولازمحلولهایآبی،5146

)11 ارزيابیکارايیفرايندبيوراكتوربابسترمتحرك) MBBR ( درحذفدياتيلفتالات) DEP ( وديآليل

فتالات) DAP . ( ازفاضلابسنتتيک،5146

)16 2دیآمينوهگزاندرکارايیحذفکروم2 ظرفيتیونيکلازمحلولهای،تاثيرنانوذرهمگنتيکاصلاحشدهبا5

. آبی،5146

)15 پايشحضوراسترهایپاراهيدروکسیبنزوييکاسيد)موادضدميکروبونگهدارنده( درتصفيهخانههایفاضلاب

. شهرتهرانوارزيابیعملکردروشهایمختلفتصفيهدرحذفاينترکيبات،5146

)18 : ارزيابیکارايیفرآيندراکتوربافلداربیهوازیدرحذفدیاتيلفتالات(DEP) . ازفاضلابسنتتيک،5146

)14 ارزيابیتصفيهلجنفاضلابشهریآلودهبهPAHs بااستفادهازاکسيداسيونپيشرفته)پراکسيدهيدروژنوسديم

. پرسولفات( ،1392

)19 بررسیمقايسهایشاخصبهداشتکيفيتهوا) AQHI (باشاخصکيفيتهوا) AQI ( وارتباطآنهاباميزان

.5146 ،مرگوميروبيماریهادرهفتشهرصنعتیايراندرسال49

)15 ارزيابيعملكردبيوراكتورغشاييمستغرق) MBR ( درتصفيهفاضلابصنعتيدرمقياسكامل)مطالعاتمورديشهركصنعتيسمنان،تحتبررسی

ENGLISH

1) Gholami M. et.al; Dye removal from Effluents of Textile industries by ISO9888 method and membrane technology, Iranian J. Publ. Health, Vol.30, No.1-2,73-80, 2001.

2) Gholami M. et.al, Textile dye removal by membrane technology and biological oxidation, Water Qual. Res. J. Canada, vol. 38, No.2, 379-391, 2003.

3) Gholami M., Feng C.Y., Matsuura T., Khulbe K.C.; The Effect of temperature on Poly Ether Sulfone(PES) hollow fiber ultra-filtration membrane performance, Desalination(2003), 155, pp.293-301, 2003.

4) Gholami M., Mokhtari M.A., Ameri A., Alizadeh Fard M.R., Application of reverse osmosis technology for arsenic removal from drinking water, Desalination, 200, pp.725-7271, 2006.

5) Sabzali A., Gholami M.; Chemical denitrification of nitrate from ground water via sulfamic acid and zinc metal, Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, Vol.3, No. 3, 2006.

6) Zazouli M.A., Nasseri S., Mahvi A.H., Mesdaghinia A.R., Gholami M., Study of Natural Organic Matter Fractions in water Sources of Tehran; Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol.10, No.10, pp.1718-1722, 2007.

7) Zazouli M.A., Nasseri S., Mahvi A.H., Mesdaghinia A.R., Gholami M., Determination of hydrophobic and hydrophilic fractions of natural organic matter in raw water of Jalalieh and Tehranspars water treatment plants (Tehran), J. Applied Sci., Vol.7, No.18: 2651-2655, 2007.

8) Hassani A.H., Mirzaei R., Nasseri S., Borghei M., Gholami M., Torabifar B., Nanofiltration process on dye removal from simulated textile wastewater, Int. J.Environ. Sci. Tech., Vol.5, No.3, 401-408, 2008.

9) Zazouli M.A., Nasseri S., Mahvi A.H., Gholami M., Mesdaghinia A.R., Studies on Rejection and fouling of Polymide Revese Osmosis Membrane in the treatment of water Solutions containing Humic Acids, World Applied Sciences Journal, Vol.3, NO.3: 434-440, 2008.

10) Zazouli M.A., Nasseri S., Mahvi A.H., Gholami M., Mesdaghinia A.R, Yunesian M., Retention of humic acid from water by nanofiltration membrane and influence of solution chemistry on membrane performance, Iranian Journal of Environmental Health Science and Engineering, Vol.5, No. 1, 2008.

11) Sabzali, Gholami M., Sadati M.A, Enhancement of Benzen biodegradation by variation of culture madium constituents, African Journal of Microbiology Research, Vol.3(2) pp.77-81, 2009.

8

12) Mohammadi H., Gholami M., Rahimi M., Application and optimization in chromium-contaminated wastewater treatment of the reverse osmosis technology, Desalination and Water Treatment(2009), Vol.9, 229233.

13) Farzadkia M., Rezaei Kalantary R., Mousavi S.G., Jorfi S., and Gholami M., The effect of Organic Loading on Propylene Glycol Removal using Fixed Bed Activated Sludge Hybrid Reactor, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly(CABEQ), Vol.24, No.2, 227-234, 2010.

14) Dalvand A. , Gholami M., Joneidi A, Mahmoodi N.M, Dye removal, energy consumption and operating cost of electrocoagulation of textile wastewater as a clean process, Clean – Soil, Air, Water (2011), 39 (7), 665–672.

15) Mohammadi H., Sabzali A., Gholami M., Dehghanifard, E, Mirzaye R., Comparative study of SMBR and extended aeration activated sludge processes in the treatment of high-strength wastewaters, Desalination(2012), 287, 109–115.

16) Gholami M., Mirzaei R., Rezaei Kalantary R., Sabzali A., Gatei F., Performance evaluation of reverse osmosis technology for selected antibiotics removal from synthetic pharmaceutical wastewater, Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering(IJEHSE)(2012), Vol.9, No.19.

17) Rahmani Z., Kermani M., Gholami M., Jonidi Jafari A.and Mahmoodi N.M., Effectiveness of photochemical and sonochemical processes in degradation of Basic Violet 16 (BV16) dye from aqueous solutions, Iranian Journal of Environmental Health Sciences & Engineering( 2012), 9:14.

18) Farzadkia M., Gholami M., Kermani M. And Yaghmaeian K., Biosorption of Hexavalent Chromium from Aqueous Solutions by Chemically Modified Brown Algae of Sargassum sp. and Dried Activated Sludge, Asian Journal of Chemistry (2012),Vol. 24, No. 11, 5257-5263.

19) Gholizadeh A., Kermani M. Gholami M., Farzadkia M. And Yaghmaeian K., Removal Efficiency, Adsorption Kinetics and Isotherms of Phenolic Compounds from Aqueous Solution Using Rice Bran Ash, Asian Journal of Chemistry(2013), Vol. 25, No. 7 (2013), 3871-3878.

20) Nassehinia H.R., Gholami M., Jonidi Jafari A., Esrafily A., Nano Photocatalytic Process Application of ZnO Nanoparticle and UV on Benzene Removal from Synthetic Air, Asian Journal of Chemistry(2013), 25(6), 3427-3430.

21) Dehghani S., Jonidi- Jafari A., Farzadkia M., Gholami M., Sulfonamide antibiotic reduction in aquatic environment by application of fenton oxidation process, Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering(2013), 10:29.

22) Sobhi H.R., Esrafili A., Farahani H., Gholami M. & Baneshi M.M.,Simultaneous derivatization and extraction of nitrophenols in soil and rain samples using modified hollow-fiber liquid-phase microextraction followed by gas chromatographymass spectrometry, Environ Monit Assess (2013 ), 185(11):9055-65.

23) Bahmani P., Rezaei Kalantary R., Esrafili A., Gholami M., Jonidi Jafari A., Evaluation of Fenton oxidation process coupled with biological treatment for the removal of reactive black 5 from aqueous solution, Journal of Environmental Health Sciences & Engineering 2013, 11:13.

24) Rahmani H., Gholami3,1*, Mahvi A.H., Alimohammadi M., Azarian G. , Esrafili A., Rahmani K., Farzadkia M., Tinidazol Removal from Aqueous Solution by Sonolysis in the Presence of H2O2, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Bull Environ Contam Toxicol (2014) 92:341–346, DOI 10.1007/s00128-013-1193-2

9

25) Gholizadeh A., Kermani M., Gholami M., Farzadkia M., Kinetic and Isotherm Studies of Adsorption and Biosorption Processes in the Removal of Phenolic Compounds from Aqueous Solutions: Comparative Study, Journal of Environmental Health Sciences & Engineering 2013, 11:29.

26) Roohollah Rostami,, Ahmad Jonidi Jafari, Roshanak Rezaei Kalantari, Mitra Gholami , Influence of pollution loading and flow rate on catalytic BTEX removal with a combined Cu2O, Fe0, /Zeolite bed, Iranian Journal of Health, Safety & Environment, 2014, Vol. 1, No. 1, pp.9-15.

1) Parastar, S., Nasseri, S., Borji, S.H., Fazlzadeh, M., Mahvi, A.H., Javadi, A.H., Gholami, M., Application of Ag-doped TiO2 nanoparticle prepared by photodeposition method for nitrate photocatalytic removal from aqueous solutions, (2013) Desalination and Water Treatment 51 (37-39) PP. 7137 - 7144, doi: 10.1080/19443994.2013.771288

2) Jonidi Jafari A., Dehghanifard E., Rezaei Kalantary R., Gholami M., Esrafili A.,. Yari A.R,. Baneshi M.M, Photocatalytic degradation of aniline in aqueous solution using zno nanoparticles, Environmental Engineering and Management Journal, ACCEPTED.

3) Gholami, M., Mirzaei R., Mohammadi R., Zarghampour Z., Afshari A., Destruction of Escheichia. coli and Entrococcus Fecalis using Low frequency Ultrasound technology: A Response Surface Methodology, Journal of Health Scope, 2014 Winter; 2(4):e14213.

4) Gholami M. , Davoudi M., Farzadkia M., Esrafili A., Dolati A., Electrochemical degradation of antibiotic Clindamycin by anodic oxidation on SnO2-Sb coated titanium anodes, Journal of Electroanalytical Chemistry (Under review).

5) Gholizadeh A. , Gholami M.,, Farzadkia M., Davoodi R., Nutrients and Organic Matters Removal in a Full Scale Constructed Wetland; Efficiency and Kinetic Modeling(UNDER REVIEW).

6) Jafarzadeh Hagi T., Mortezaeifar S., Gholami M., Farzadkia M., Performance of the enhanced SBR reactor with pre-anoxic zone and internal recycle on simultaneous nitrogen and phosphorous removal, (UNDER REVIEW).

7) Dadban Y., Farzadkia M., Jonidi Jafari A.,Nasseri S., Mahvi A.H., Gholami M., Esrafili A., Magnetic heterogeneous catalytic ozonation: A new removal method for phenol in industrial wastewater, Journal of Environmental Health & Science Engineering, (UNDER REVIEW).

ارامقالدركنفرانهايناريوداني

1) ICOM 2002, Recovery of reactive dyestuff using UF, NF and RO membranes, Toulouse, July 7-12, 2002, France.

2) IMSTEC03, Development of membrane filtration method for Disperse dye removal from dye-house effluent, Sydney, Nov. 10-14, 2003, Australia.

3) EUROMEMBRANE2004, Application of Membrane filtration method for Disperse dye removal from Textile Industries, Technical University Hamburg- Harburg (TUHH), Hamburg, Sep.27- Oct.1, 2004, Germany.

104) ICOM2005 (International Congress on Membrane Processes2005); Modification of PES Hollow-fiber membranes by heat treatment; Lotte Hotel Jamsil, Seoul, Korea, Aug.21-26, 2005.

5) IMSTEC07(The 6th International Membrane Science and Technology Conference, Development of membrane filtration method for Arsenic removal from drinking water, Nov.5-9, 2007, Sydney, Australia.

6) MDIW08(Membranes in Drinking Water Production and Waste Water Treatment), Application and Optimization in Chromium-Contaminated Wastewater Treatment of the Reverse Osmosis Technology, 20-22 October, 2008, Toulouse, France.

7) Euromed 2008, Desalination, Cooperation among Mediterranean Countries of Europe and the MENA Region, King Hussein Bin Talal Convention Center, Application and optimization in chromium-contaminated wastewater treatment of the reverse osmosis Technology , November 9–13, 2008, Dead Sea , Jordan.

)

ميروبی(MIC) - . ،دانشگاهعلومپزشکیگيلان،61 69 ارديبهشت5184

17) 2nd International Conference on Hazardous and Industrial Waste Management, Performance evaluation of Iran University of Medical Sciences hospital wastewater treatment plants,

11

Department of Environmental Eng., Technical University of Crete, Greece, Oct. 5-8, 2010, Chania, Greece.

18) IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse, 2010, Development of membrane Technology for antibiotics removal from synthetic pharmaceutical wastewater, IWA, Istanbul Technical University, Oct. 18-22, 2010.

19)ICOM2011, Evaluation of Submerged membrane bioreactor efficiency for High COD wastewater treatment, Amsterdam, Netherland.

 

آدرس cv:

http://tums.ac.ir/faculties/gholamim

 

 

منابع:

1-    http://www.ijehse.com

2-   www.tums.ac.ir

3-  http://tums.ac.ir/faculties/gholamim

انجمن علمی بهداشت محیط شعبه گیلان

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تصویر بالا را در کادر زیر وارد نمایید. در صورتی که عبارت خوانا نیست اینجا کلیک کنید

انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شاخه گیلان) در نظر دارد همایش‌ها و برنامه‌های آتی خود را با مشارکت حامیان مالی برگزار نماید. لذا این انجمن، از کلیه صنایع و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات معتبر فعال در زمینه بهداشت محیط، محیط زیست دعوت می‌نماید پیشنهادات خود را از طریق ایمیل guilaniaeh@gmail.com  ارسال نمایند.

تقویم بهداشت محیط

2 فروردین: روز جهانی آب

15 خرداد: روزجهانی‌محیط زیست

4 مهر: روز جهانی بهداشت محیط

29 دی: روز جهانی هوای پاک

تمام حقوق مادی و معنوی سایت انجمن علمی بهداشت محیط ایران شعبه گیلان محفوظ است